English
Български
  Начало Контакти Логин Регистрация 0 стоки 20 юли 2024
Новини Музика Магазин Снимки Календар Форум Текстове на песни Семинар
Условия за ползване

Настоящите Условия за ползване уреждат взаимоотношенията между Балканфолк ООД (наричано по-долу Balkanfolk.com) от една страна и потребителите на интернет сайтa  му http://www.balkanfolk.com/, включително и тези които имат регистрация на потребителско име и парола за вход.

Чл. 1 Дефиниции

При прилагане и тълкуване на настоящите Условия за ползване, използваните термини и изрази ще имат следното значение:

1.1. Интернет сайт ("website") е виртуален информационен ресурс, обособено място в глобалната интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси;

1.2. Balkanfolk.com (”сайта”) е интернет сайт, който дава възможност на потребителите за ползване на информация, услуги и продукти, предмет на тези Условия за ползване;

1.3. Балканфолк ООД (наричано по-долу "Balkanfolk.com") е дружество с ограничена отговорност регистрирано по Търговския закон на Република България със седалище и адрес на управление: град София, ул. “Опълченска” № 74, БУЛСТАТ 130276920, предоставящо информацията, услугите и продуктите, предмет на тези Условия за ползване, посредством администрирания от него интернет сайт http://www.balkanfolk.com/

1.4. ПОТРЕБИТЕЛ е всяко лице, което ползва информацията, услугите и продуктите предоставени от Balkanfolk.com включително и тези които имат регистрация на потребителско име и парола за вход;


1.5. Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане или предизвикване на "троянски коне" (системи за неоторизиран отдалечен контрол) или предизвикване инсталация на вируси, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право;


Чл. 2 Съгласие с общите условия

Чрез маркиране на клетката " Да, приемам Условията за ползване на този сайт", която се намира в края на регистрационната форма за нов потребител, ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е запознат с тях, съгласен е с клаузите и се задължава безусловно да ги спазва.

2.1. Чрез маркиране на клетката " Да, приемам Условията за ползване на този сайт", която се намира в края на регистрационната форма за нов потребител, ПОТРЕБИТЕЛЯТ извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП), като със записването му на съответен носител в сървъра на Balkanfolk.com електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон.

2.2. Balkanfolk.com записва чрез общоприет стандарт за преобразуване, по технически начин, правещ възможно възпроизвеждането и съхранява в специални файлове (лог-файлове, log files) на своя сървър IP адреса на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на потребителя и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Условията за ползване, в случай на възникване на правен спор.

2.3. От момента на извършване на изявлението от ПОТРЕБИТЕЛЯ, договорът между ПОТРЕБИТЕЛЯ и Balkanfolk.com се счита за сключен и влиза в сила. Договорът има действие между страните за неопределен срок до прекратяване му от една от страните, съгласно посочените по-долу условия.

2.4. С приемането на тези общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯ се съгласява да получава съобщения за новостите и всякаква друга информация, свързана със сайта. Кандидатът може да се откаже от получаването на подобни съобщения, като последва отписващия линк намиращ се в края на всяко съобщение.

Чл. 3 Изменение на Условията за ползване

3.1. Balkanfolk.com си запазва правото да променя или актуализира Условията за ползване за което не е длъжен да уведомява изрично ПОТРЕБИТЕЛЯ. Условията за ползване са достъпни във всвки едим момент на адрес: http://www.balkanfolk.com/bg/terms-of-use.php
 

Чл. 4 Предмет на договора

Balkanfolk.com предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ публикуваната информация, услуги и продукти  при стриктно спазване от страна на последния на определените в тези Условия за ползване изисквания.

Чл. 5 Права на интелектуалната собственост

Правата върху разположените на интернет сайта Balkanfolk.com музикални произведения, текстове, изображения, фотографии, търговски марки, имена и други са защитени от Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и други нормативни актове. Всяко тяхно използване изисква предварителното съгласие на Balkanafolk.com. Това се отнася най-вече, но не само, до публични изпълнения, публични възпроизвеждания, публикации в печатни медии, размножаването, обработката, и възпроизвеждането на съдържанията в бази данни или други електронни медии и системи.

5.1. Със сключването на договора ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е запознат с обстоятелството, че правата върху всички произведения, разположени на интернет сайта на Balkanfolk.com, принадлежат на Балканфолк ООД или трети лица (продуценти, изпълнители, композитори и т.н.).

5.2 Всички произведения на интернет сайта на Balkanfolk.com се предоставят изключително за лично ползване. Всяко изготвяне на копия от предоставените произведения за трети лица (например с цел продажба, отдаване под наем или предоставяне на копия на компакт дискове, както и предлагане с некомерсиална цел) е строго забранено.

Чл. 6 Регистрация на Потребители

6.1. Достъпът на Потребителя до част от информацията, услугите и продуктите на Сайта и тяхното ползване се осъществява след извършване на регистрация.

6.2. Потребителят се регистрира като посочва потребителско име, парола, e-mail и въвежда лични данни, посочени на съответните страници на Сайта. Потребителят е длъжен да се идентифицира със своето истинско име. Ако потребителското име не е заето, Потребителят получава потребителското име и паролата, които е заявил. В случай, че избраното потребителско име е вече заето, Потребителят следва да избере друго такова, което да е уникално и да не е регистрирано от друг ПОТРЕБИТЕЛ.

6.3. Потребителското име, с което Потребителят се е регистрирал, не му дава никакви други права, освен правото на първия заявил конкретното потребителско име в рамките на компютърната информационна система на Balkanfolk.com. Balkanfolk.com не проверява и не носи отговорност за истинността на потребителското име, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.

6.4. Потребителят е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на потребителското име и паролата си, Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име или паролата му. Потребителят е длъжен да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно Balkanfolk.com в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност за такъв.

Чл. 7 Права и задължение на ПОТРЕБИТЕЛЯ

ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право по всяко време по своя собствена преценка да прекрати ползването на предоставяните от Balkanfolk.com услуги.

7.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при ползуване на предоставяната от Balkanfolk.com услуга да не зарежда, да не разполага на сървър на Balkanfolk.com, да не изпраща или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица информация, данни, текст, звук, файлове, софтуер, музика, фотографии, графики, видео или аудиоматериали, съобщения, както и всякакви други материали:
- противоречащи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката или добрите нрави;
- съдържащи заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека;
- пропагандиращи дискриминация, основана на пол, раса, образователен ценз, възраст и религия; проповядващи фашистка, расистка или друга недемократична идеология;
- с порнографско съдържание или каквото и да било друго съдържание, което застрашава нормалното психическо развитие на ненавършилите пълнолетие лица или нарушава нормите на морала и добрите нрави;
- съдържащи детска порнография, сексуално насилие, както хипервръзки към страници с подобно съдържание;
- чието съдържание нарушава права или свободи на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, по които Република България е страна;
- представляващи търговска, служебна или лична тайна или друга конфиденциална информация;
- предмет на авторското право, освен в случаите на притежаване на това право или със съгласието на неговия носител;
- нарушаващи каквито и да били имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица, включително право на собственост, право на интелектуална собственост и други;
- накърняващи доброто име на другиго и призоваващи към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
- съдържащи информация за чужди пароли или права за достъп без съгласието на техния титуляр, както и софтуер за достъп до такива пароли или права.

7.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при ползуване на предоставяните от Balkanfolk.com услуги:
- да не извършва злоумишлени действия по смисъла на т. 1.5.;
- да уведомява незабавно Balkanfolk.com за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
- да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощено да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;
- при констатиране на повредени файлове своевременно да уведоми Balkanfolk.com за отстраняването им;
- да не използува методи, водещи до принудително зареждане на нежелано от Интернет-потребителите съдържание ("pop-up"-и, "blind links" и други подобни).

7.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право при никакви условия да предоставя изтеглените музикални произведения, фотографии, графики, видео или аудиоматериали, свързани с тях, на трети лица. В противен случай ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за действията на тези трети лица, съгласно настоящите Условия за ползване.

7.4.ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да поствя връзки към съдържанието на http://www.balkanfolk.com/ без да предупреждава Balkanfolk.com.


8. Права и задължения на Balkanfolk.com

8.1 Balkanfolk.com се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне на възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ за нормално ползуване на услугата - предмет на настоящия договор. Balkanfolk.com няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който ПОТРЕБИТЕЛЯТ използва предоставяната услуга. С приемане на настоящите Условия за ползване ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че използването на предоставяната услуга ще бъде изцяло на негов риск и отговорност. Balkanfolk.com не отговоря за евентуално причинени на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползуване на предоставяната услуга вреди, освен ако са причинени умишлено от Balkanfolk.com.

8.2. ОПЕРАТОРЪТ има право, но не и задължение, да запазва използувани материали и информация, разположени на неговия сървър, и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата, законните интереси и сигурността на Balkanfolk.com или на трети лица, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от съответните държавни органи.

Чл. 9 Отговорност при технически недостатъци

Balkanfolk.com не носи отговорност за непредоствавяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Balkanfolk.com.

9.1. Balkanfolk.com не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на услугите, вследствие на експлоатиране на оборудването на потребителя.

9.2. С приемането на настоящите Условия за ползване ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че осъзнава възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на Интернет връзката му с http://www.balkanfolk.com/, които могат да възникнат независимо от положената грижа от страна на Balkanfolk.com. ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че няма да претендира каквито и да било обезщетения от Balkanfolk.com за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, вследствие настъпване на посочените по-горе прекъсвания или затруднения на Интернет връзката, включително и по отношение на капацитета на тази връзка.

9.3. Balkanfolk.com не гарантира, че предоставянето на услугите ще бъде непрекъсваемо, навременно, сигурно и свободно от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на Balkanfolk.com. Balkanfolk.com не носи отговорност за надеждността на услугата, която предлага, нейното качество и постоянно предоставяне, както и за загуба на съхранявана от него информация, системни сривове или появата на проблеми свързани с услуга.
9.4 Balkanfolk.com гарантира, че правата на снимките, видео материалите и аудио материалите, използвани в http://www.balkanfolk.com/ принадлежат на техните автори.

Чл. 10 Лични данни

10.1. Със заявяването на искането за регистрация (след попълването на регистрационната форма) се счита, че Потребителят е изразил съгласие за обработка на всички предоставени лични данни.

10.2. При непредоставяне на изискваните в регистрационната форма лични данни, Balkanfolk.com има право да откаже регистрацията.

10.3. Balkanfolk.com не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани от друго лице, независимо да ли е дало или не съгласие за това.

10.4. Всеки потребител има право на достъп и поправка на своите лични данни, по начина предвиден в Закона за защита на личните данни.

10.5. Balkanfolk.com извършва с дължимата грижа събирането, обработването и съхраняването на личните данни на потребителите, при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни. Balkanfolk.com е администратор на лични данни по смисъла на закона. Balkanfolk.com може да използва информацията за личните данни на потребителите на сайта единствено и само за целите, предвидени в закона и в Условията за ползване. Предоставените лични данни се обработват и съхраняват на компютърен и хартиен носител. Програмите и компютърните конфигурации, на които са инсталирани, са защитени със съответните за това методи и средства.

10.6. Представените лични данни могат да се обработват за (със следните цели):
(а) предоставяне на услугата; (б) статистически цели. В случай на несъгласие за използването на данните, Потребителят е длъжен да уведоми ОПЕРАТОРЪТ писмено.

10.7. Balkanfolk.com се задължава да не променя или разкрива лични данни на потребителите на сайта и да не предоставя събраната информация на трети лица, освен в следните случаи: (а) е налице изричното съгласие на Потребителя; (б) информацията относно личните данни се предоставя на служители или подизпълнители на Balkanfolk.com за дейности по администриране на услугата; (в) информацията е изискана по предвидения от закона ред от оправомощени за това публични органи; (г) Balkanfolk.com е задължен в предвидените от закона случаи да предостави личните данни.

Чл. 11 Други условия

Предвидените в договора и настоящите Условия за ползване писмени изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на факсимилно съобщение, електронна поща, натискане на виртуален бутон в интернет сайта на Balkanfolk.com и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

11.1. В случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е посочил невалидна електронна пощенска кутия, то изявлението ще се счита за получено само с изпращането му от Balkanfolk.com, дори ако не е било получено.

11.2. Страните декларират, че в случай, че някоя от клаузите по настоящите Условия за ползване се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

11.3. За всички неуредени от настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

11.4. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля, включително при следване на посочената по-горе процедура. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата, съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения, в състав от трима арбитри.


 

                                                                                      Последвайте ни:
©1997-2024, Всички права запазени, Балканфолк ООД   Бюлетин Връзки Условия за ползване Карта на сайта